AGB

Algemene Handelsvoorwaarden

1. ALGEMEEN
1.1. Op onze offertes, leveringen en prestaties zijn uitsluitend de onderstaande algemene voorwaarden van toepassing. Andersluidende of van onze algemene voorwaarden afwijkende algemene voorwaarden van de koper worden door ons niet erkend, tenzij na voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring. Afwijkende afspraken zijn steeds enkel van toepassing op één bepaalde overeenkomst en niet op de navolgende overeenkomsten, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
1.2. Alle overeenkomsten, bijkomende afspraken en contractswijzigingen dienen schriftelijk te worden aangegaan. Dit vereiste is ook van toepassing in geval van opheffing van het vereiste van een geschrift. Mondelinge of schriftelijke toezeggingen die afwijken van onze contractvoorwaarden en/ of van de orderbevestiging zijn slechts geldig na goedkeuring door onze directie of het voor de vertegenwoordiging vereiste aantal procuratiehouders. Onze medewerkers van de binnen- en de buitendienst zijn niet bevoegd om afwijkende overeenkomsten aan te gaan of bijzondere voorwaarden toe te staan.


2. INLICHTINGEN, ADVIEZEN
Inlichtingen en adviezen met betrekking tot onze producten worden verstrekt op basis van onze ervaringen tot dusverre. De aldus opgegeven waarden zijn berekende gemiddelde waarden. Inlichtingen en adviezen maken geschiktheidstests van de geleverde producten en de inachtneming van instructies voor de verwerking niet overbodig. Mondelinge verklaringen zijn vrijblijvend.


3. OFFERTE, HET SLUITEN VAN EEN OVEREENKOMST
3.1. Onze offertes zijn vrijblijvend. Een leveringscontract of ander contract komt pas tot stand indien wij de bestelling van de klant of een andere order schriftelijk bevestigd, of de zaken geleverd hebben.
3.2. Monsters en stalen zijn vrijblijvende zichtmonsters. Bij een koop op monster en/of staal worden afwijkingen die in de branche gebruikelijk zijn, of die binnen het kader van de normale productie vallen, voorbehouden. De levering van monsters en stalen gaat niet gepaard met een deugdelijkheidsof duurzaamheidsgarantie, tenzij dit in de orderbevestiging uitdrukkelijk is bepaald.
3.3. Monsters en stalen dienen binnen vier weken in onberispelijke staat aan ons te worden geretourneerd. Indien retournering niet binnen deze periode plaatsvindt, hebben wij het recht de koopprijs volgens de prijslijst in rekening te brengen. De prijslijsten kunnen te allen tijde bij ons worden aangevraagd.
3.4. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, geven de door ons in catalogi, brochures en overige publicaties gepubliceerde gegevens in tekstof beeldvorm (bijv. beschrijvingen, afbeeldingen of tekeningen) een volledige karakterisering van de hoedanigheid van de door ons geleverde zaken en de toepassingsmogelijkheden. Onze gegevens houden geen duurzaamheids- of deugdelijkheidsgarantie in en komen overeen met onze actuele stand van kennis. Wij staan niet in voor een succesvolle aanwending.
3.5. De in onze aanbiedingen en brochures vermelde afmetingen gelden slechts bij benadering en met de in de emaille-branche gebruikelijke tolerantie. Wij behouden ons het recht voor op constructiewijzigingen die de vooruitgang dienen.


4. PRIJZEN
4.1. Voor de berekening zijn de op de dag van levering geldende prijzen volgens onze bindende prijslijst beslissend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk een vaste prijs overeengekomen werd.
4.2. Al onze prijzen zijn netto prijzen exclusief btw, welke de koper additioneel dient te betalen conform het toepasselijke wettelijke percentage.
4.3. Indien tussen de dag der orderbevestiging en de dag van levering onze overige aanschaffingskosten van materiaal, energiekosten, loonkosten of het werkgeversaandeel in de sociale verzekeringen stijgen, zijn wij bevoegd om een overeengekomen vaste prijs dienovereenkomstig aan te passen. In geval van een prijsverhoging van meer dan 5 procent, heeft de koper het recht om de overeenkomst te ontbinden.


5. LEVERING
5.1. Leveringstermijnen gaan in op de datum van onze orderbevestiging, echter niet alvorens mogelijkerwijs overeengekomen aanbetalingen zijn voldaan, en niet alvorens alle details van de order na overlegging van de vereiste attesten en/of de ter beschikking stelling van alle noodzakelijke bescheiden, eenduidig vastgesteld zijn. De termijn is nagekomen, indien het voorwerp voor het verstrijken van de termijn onze fabriek, resp. ons magazijn heeft verlaten, of de gereedheid tot verzending is medegedeeld, indien de zaken buiten onze schuld niet op tijd kunnen worden verzonden. Leveringstermijnen gelden bij benadering, tenzij anders is overeengekomen.
5.2. Bij de overschrijding van termijnen die in de orderbevestiging niet uitdrukkelijk zijn gekenmerkt als ”vast”, kan de koper een redelijke uiterste termijn van uitstel voor levering/prestatie vaststellen. Pas na het verstrijken van deze uiterste termijn kunnen wij in verzuim raken.
5.3. Leveringstermijnen worden verlengd met de tijdspanne, waarmee de koper diens verplichtingen jegens ons niet nakomt, onverminderd alle ons toekomende rechten op grond van uitstel van betaling door de koper.
5.4. Wij maken een voorbehoud met betrekking tot een juiste en tijdige eigen bevoorrading, in zoverre dat een niet behoorlijke eigen bevoorrading ons niet toegerekend kan worden.
5.5. Onvoorzienbare, buitengewone, aan ons niet toerekenbare gebeurtenissen, zoals arbeidsconflicten, bedrijfsstoringen, overheidsmaatregelen, transportstoringen of overige gevallen van overmacht, ongeacht of deze gebeurtenissen bij ons of bij een voorgaande leverancier optreden, bevrijden ons van de verplichting uit hoofde van de betreffende overeenkomst; hindernissen van voorbijgaande aard echter slechts voor de duur van de verhindering, te vermeerderen met een redelijke aanlooptermijn. Voornoemde omstandigheden kunnen ons ook dan niet toegerekend worden, indien deze optreden tijdens een reeds ingetreden verzuim. Indien als gevolg hiervan de levering achteraf onmogelijk wordt, of van een partij niet gevergd kan worden, zijn beide partijen bevoegd om de overeenkomst te ontbinden.
5.6. Onze aansprakelijkheid voor vertragingsschade die berust op een licht nalatig plichtverzuim is uitgesloten, tenzij het plichtverzuim een aantasting van leven, lichaam of gezondheid tot gevolg heeft. Deze regeling houdt geen omkering der bewijslast ten nadele van de koper in.
5.7. Indien de aansprakelijkheid voor vertragingsschade niet enkel op een licht nalatig plichtverzuim berust, is de koper, onder uitsluiting van verdere aanspraken, gerechtigd slechts een schadevergoeding te vorderen, die voor elke volle kalenderweek der vertraging 0,5 procent bedraagt, in totaal echter ten hoogste vijf procent van de waarde van dat deel van de totale levering, dat tengevolge van de vertraging niet tijdig of niet conform de overeenkomst kan worden gebruikt.
5.8. Wij zijn bevoegd in gedeelten te leveren, voor zover dit van de koper gevergd kan worden. De deelleveringen kunnen afzonderlijk gefactureerd worden.


6. VERZENDING, OVERDRACHT VAN RISICO
6.1. Tenzij anders overeengekomen, vindt de levering plaats af fabriek (Goslar). Indien voor de leveringscondities de Incoterms werden overeengekomen, is de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende versie van toepassing.
6.2. Worden de zaken op verzoek van de koper naar een andere dan de plaats van levering verzonden, dan draagt de koper alle hierdoor ontstane kosten. Wij zijn vrij in de keuze van de wijze van transport en van de transportonderneming. Aard en omvang der transportschade dient de koper direct bij de ontvangst van de zaken schriftelijk aan ons en aan de transportonderneming te melden. Een verzekering der zaken tegen transportschade, transportverliezen of breuk geschiedt slechts op uitdrukkelijk verzoek van de koper voor diens rekening.

6.3. Bij leveringen af fabriek geschieden verzending en transport altijd voor risico van de koper. Dit is ook het geval indien wij aan derden leveren, en bij de teruggave van zaken of verpakkingsmateriaal. Het risico gaat, ook in geval van een deellevering, over op de koper, zodra de zending overgedragen werd aan de persoon die het transport verzorgt, of ter verzending een van onze magazijnen, of bij levering af fabriek onze fabriek verlaten heeft.
6.4. Indien de verzending der levering wordt vertraagd om redenen aan de zijde van de koper, of indien de koper zelf het vervoer der zaken dient te verzorgen, gaat het risico over op de koper op het moment dat deze geïnformeerd wordt, dat de zaken klaar zijn voor verzending. De koper draagt de opslagkosten na overdracht van het risico. Bij levering in onze fabriek of magazijn bedragen de opslagkosten maandelijks 0,5 procent van het factuurbedrag. Wij behouden ons het recht voor hogere opslagkosten aan te tonen. Wij zijn gerechtigd om na het tevergeefs verstrijken van een redelijke termijn anderszins over de levering te beschikken en om binnen een redelijke verlengde termijn aan de koper te leveren.


7. BETALING
7.1. Betalingen dienen te geschieden in euro (€) en franco en vrij van kosten. Betalingen geschieden uitsluitend bij het door ons aangegeven betaalkantoor.
Cheques worden pas na hun inlossing beschouwd als betaling en worden aanvaard zonder de verplichting tot tijdige overlegging en protest.
7.2. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dienen betalingen binnen 10 dagen na factuurdatum te geschieden met twee procent korting en binnen 30 dagen na factuurdatum zonder aftrek. Er is geen recht op korting indien eerdere rekeningen waarvan de vervaldag verstreken is, niet betaald zijn.
7.3. Bij overschrijding van betalingstermijnen zijn wij bevoegd om een rente van acht procent boven de wettelijke basisrente (§ 247 van het Duits Burgerlijk Wetboek, BGB) op jaarbasis te eisen. Voorts worden al onze vorderingen direct opeisbaar.
7.4. De koper kan zich slechts op verrekening beroepen, indien zijn tegenvorderingen worden erkend of bij gewijsde vastgesteld zijn. Wegens gebreken kan de koper een bedrag van ten hoogste het drievoudige van de kosten voor de nakoming achteraf (“Nacherfüllung”) achterhouden. Bij de uitoefening van het retentierecht is de koper gehouden, ons voor het nog niet betaalde deelbedrag zekerheid te verschaffen, naar onze keuze in de vorm van een bankgarantie of door een deposito bij een notaris te zijner keuze


8. EIGENDOMSVOORBEHOUD
8.1. De eigendom van alle geleverde zaken wordt door ons voorbehouden, totdat alle vorderingen, ongeacht de rechtsgrond ervan en met inbegrip van de toekomstige en voorwaardelijke vorderingen op grond van gelijktijdig of later aangegane overeenkomsten, betaald zijn. Dit is ook van toepassing indien betalingen verricht worden met betrekking tot speciaal aangeduide vorderingen. Zijn er aanwijzingen die de veronderstelling rechtvaardigen dat de koper insolvent is of dreigt te worden, dan zijn wij bevoegd om de overeenkomst zonder vaststelling van een nadere termijn te ontbinden en teruggave van de zaken te verlangen.
8.2. Be- en verwerking van onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken geschiedt conform § 950 van het Duits Burgerlijk Wetboek (BGB) voor ons als producent, zonder ons te verplichten. De verwerkte zaken vallen onder het eigendomsvoorbehoud als bedoeld sub 8.1. Ingeval van verwerking, verbinding of vermenging door de koper van de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust met andere zaken, worden wij mede-eigenaar van de nieuwe zaak, in de verhouding van de factuurwaarde van de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust tot de factuurwaarde van de andere gebruikte zaken. Ingeval ons eigendomsrecht tengevolge van verbinding of vermenging tenietgaat, draagt de koper ons bij voorbaat de hem toekomende eigendomsrechten aan de nieuwe component of zaak ten bedrage van de factuurwaarde van de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust over, en slaat deze gratis voor ons op. De aldus vastgestelde mede-eigendomsrechten worden beschouwd als zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust als bedoeld sub 8.1.
8.3. De koper is slechts in de normale uitoefening van diens bedrijf en zolang hij niet in verzuim is bevoegd om de zaken waarop eigendomsvoorbehoud rust verder te verkopen, te verwerken of met andere zaken te verbinden of anderszins in te bouwen (doorverkoop). Elke andere vorm van beschikking over de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust is ongeoorloofd. Ingeval derden een pandrecht vestigen op de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust, of enig ander verhaalsrecht uitoefenen, dient de koper ons hiervan onmiddellijk in kennis te stellen.
8.4. De vorderingen van de koper uit hoofde van de doorverkoop van de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust worden bij voorbaat aan ons afgestaan. Ze dienen in dezelfde omvang tot zekerheid als de zaken, waarop het eigendomsvoorbehoud rust. De koper is slechts bevoegd en gemachtigd tot doorverkoop, indien gegarandeerd is, dat de hieruit voor hem voortvloeiende vorderingen op ons overgaan.
8.5. Indien de koper de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust samen met andere niet door ons geleverde zaken voor een totaalprijs verkoopt, geschiedt de cessie van de vordering uit de verkoop steeds ten bedrage van de factuurwaarde van de door ons onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken.
8.6. Ingeval de gecedeerde vordering wordt opgenomen in een lopende rekening, cedeert de koper nu reeds een met de hoogte van deze vordering corresponderend deel van het saldo, met inbegrip van het eindsaldo van de rekening-courant aan ons.
8.7. Tot onze herroeping is de koper gemachtigd tot incassering van de aan ons gecedeerde vordering. Wij zijn bevoegd tot herroeping, indien de koper diens betalingsverplichtingen voortvloeiend uit de zakelijke relatie met ons niet naar behoren nakomt, of indien ons omstandigheden ter ore komen die de kredietwaardigheid van de koper aanzienlijk kunnen reduceren. Is aan de voorwaarden voor de uitoefening van het recht tot herroeping voldaan, dient de koper ons op ons verzoek onmiddellijk te informeren omtrent de gecedeerde vorderingen en de desbetreffende debiteurs, ons alle ter incassering van de vordering benodigde gegevens te verstrekken, ons de bijbehorende documenten te overhandigen en de debiteur omtrent de cessie te informeren.
8.8. Ingeval wij ons op het eigendomsvoorbehoud beroepen, geldt dit slechts als ontbinding van de overeenkomst, indien wij dit uitdrukkelijk schriftelijk verklaren. Het recht van de koper om de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust te houden, gaat teniet indien deze zijn verplichting uit hoofde van deze of een andere overeenkomst niet nakomt.


9. AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEBREKEN
9.1. Wij zijn niet aansprakelijk voor ondeskundig of incorrect gebruik, meerin het bijzonder bovenmatige belasting, onjuiste montage, resp. onjuiste inzet door de koper of door derden, natuurlijke slijtage, onjuiste en nalatige behandeling en handhaving, meer specifiek door niet geschoold personeel.
9.2. De koper is verplicht – ook indien tevoren monsters of stalen gestuurd waren- om direct na aankomst bij hem zorgvuldig te controleren of de geleverde zaken compleet zijn en aan de voorschriften beantwoorden. De levering wordt geacht te zijn geaccepteerd, indien binnen 10 werkdagen na ontvangst der zaken op de plaats van bestemming, of, indien het gebrek bij een behoorlijke controle niet zichtbaar was, binnen 10 werkdagen na de ontdekking daarvan, niet gereclameerd werd, hetzij schriftelijk, per telex of per fax. Dit geldt ook voor leveringen waarbij meer dan het ove reengekomene geleverd werd. Indien terzake een dergelijke levering niet binnen 10 werkdagen na ontvangst der zaken op de plaats van bestemming gereclameerd werd, wordt deze geacht goedgekeurd te zijn. De medewerkers van onze buitendienst zijn niet bevoegd tot de inontvangstneming van reclames ten aanzien van gebreken en hoeveelheden.
9.3. Neemt de koper een gebrekkige zaak aan, ofschoon hij het gebrek ziet, is hij slechts gerechtigd tot de aanspraken en rechten uit hoofde van gebreken, indien hij bij de aanname een voorbehoud maakt wegens het gebrek.
9.4. Wij zijn gedurende twee jaar, telkens te beginnen op de dag der aflevering, aansprakelijk jegens de koper uit hoofde van gebreken van de zaak. De aansprakelijkheid volgens de wettelijke voorschriften indien een verkochte zaak belast is met rechten van derden (“Rechtsmängel”) blijft onverlet. De aansprakelijkheid voor schade tengevolge van het gebrek wordt geregeld onder punt 10.
9.5. Indien een reclame gegrond is, is de koper eerst enkel gerechtigd tot nakoming achteraf (“Nacherfüllung”), welke kan bestaan uit verbetering, of uit de levering van een zaak zonder gebrek, zulks ter keuze van de verkoper die daarbij naar redelijkheid beslist. Is nakoming achteraf mislukt, kan deze niet van de koper gevergd worden (§ 440 van het Duits Burgerlijk Wetboek, BGB) of is deze overbodig, omdat:
a) wij nakoming achteraf definitief afwijzen,
b) wij nakoming achteraf op een in de overeenkomst vastgelegd tijdstip of binnen een bepaalde termijn niet realiseren en de koper in de overeenkomst het voortbestaan van zijn belang bij de prestatie heeft gekoppeld aan de punctualiteit van de prestatie, of
c) bijzondere omstandigheden aanwezig zijn, die bij een afweging der wederzijdse belangen de onmiddellijke ontbinding rechtvaardigen (§ 323 lid 2 van het Duits Burgerlijk Wetboek, BGB), is de koper onmiddellijk gerechtigd een korting toe te passen op de koopprijs, of te zijner keuze de overeenkomst te ontbinden, of schadevergoeding in plaats van de prestatie, of vergoeding van vergeefse uitgaven te verlangen met inachtneming van het gestelde sub 10.
9.6. Ter uitvoering van alle ons redelijkerwijs noodzakelijk voorkomende verbeteringen en leveringen achteraf, dient de koper ons de vereiste tijd en gelegenheid te geven, anders zijn wij van de aansprakelijkheid voor gebreken ontheven. Slechts in dringende gevallen waarin de bedrijfsveiligheid in gevaar is en ter vermijding van een verhoudingsgewijs grote schade, in welke gevallen wij onmiddellijk ingelicht dienen te worden, of indien wij in verzuim zijn wat het verhelpen van het gebrek aangaat, heeft de koper het recht om het gebrek zelf of door derden te laten verhelpen en van ons de vergoeding van de noodzakelijke kosten te verlangen.
9.7. In geval van levering achteraf van een zaak zonder gebrek bedraagt de garantietermijn eveneens twee jaar. Deze loopt ten minste tot de afloop van de oorspronkelijke garantietermijn voor het geleverde voorwerp

9.8. Eventueel door ons verstrekte fabrieksgaranties zijn vastgelegd in de geldende garantievoorwaarden. Deze kunnen worden bekeken op https://www.alape.com/media/service/Alape_Warranty_Conditions_NL.pdf


10. AANSPRAKELIJKHEID VOOR SCHADEVERGOEDING
10.1. Wij zijn overeenkomstig de wettelijke bepalingen aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit de aantasting van leven, lichaam of gezondheid.
10.2. Voor het overige geldt, dat onze aansprakelijkheid uit hoofde van contractuele plichtverzaking en onze buitencontractuele aansprakelijkheid is beperkt tot opzet en grove nalatigheid. De aansprakelijkheid voor grove schuld van onze werknemers, medewerkers en eenvoudige uitvoerders wordt bij deze uitgesloten.
10.3. Niet onder 10.2. valt schending van de voor de overeenkomst wezenlijke verplichtingen (kardinale verplichtingen). In dit geval zijn wij ook bij lichte nalatigheid aansprakelijk voor eigen schuld, evenals voor schuld van een van onze werknemers, medewerkers of eenvoudige uitvoerders.
10.4. Onze aansprakelijkheid wordt beperkt tot de voor de overeenkomst kenmerkende schade, met het ontstaan waarvan wij bij het aangaan der overeenkomst op grond van de ons op dit tijdstip bekende omstandigheden rekening dienden te houden.
10.5. Een verderreikende aansprakelijkheid wordt ongeacht de rechtsgrond ervan uitgesloten. Wij zijn meer in het bijzonder niet aansprakelijk voor ontbrekend economisch succes, gederfde winst, indirecte schade, door een gebrek veroorzaakte schade en schade als gevolg van aanspraken van derden.
10.6. Bovengenoemde beperkingen der aansprakelijkheid gelden eveneens voor aanspraken op vergoeding van vergeefse uitgaven (§ 284 van het Duits Burgerlijke Wetboek, BGB).
10.7. Aanspraken op schadevergoeding jegens ons verjaren, ongeacht de rechtsgrond ervan, binnen twee jaar vanaf het wettelijk vastgelegde begin van de verjaringstermijn, uiterlijk echter vanaf de aflevering van de zaak.
10.8. Bovengenoemde regelingen houden geen omkering der bewijslast ten nadele van de koper in.
10.9. Aanspraken op schadevergoeding uit hoofde van de Duitse Wet op de Produktaansprakelijkheid blijven onverminderd van kracht.


11. RETOURZENDINGEN
11.1. Retourzendingen zijn slechts toegestaan na voorafgaande toestemming en dienen franco te geschieden.
11.2. Voor retourzendingen brengen wij administratiekosten in rekening van 30 procent van de nettowaarde der zaken, exclusief eventuele kosten voor het opknappen.


12. PLAATS NAKOMING VERPLICHTINGEN, BEVOEGD RECHTER,
TOEPASSELIJK RECHT
12.1. De plaats voor nakoming van alle wederzijdse verplichtingen is Goslar.
12.2. In geval van geschillen met ondernemers die ingeschreven zijn in het handelsregister is uitsluitend bevoegd de rechter aan wie bevoegdheid toekomt uit hoofde van onze plaats van vestiging. Wij hebben echter het recht een procedure jegens koper ook bij een andere wettelijk bevoegde rechter aan te spannen.
12.3. Op de relatie tussen ons en de koper is Duits recht van toepassing met uitzondering van het bepaalde in het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten (CISG) en in de regels van het (Duitse) internationale privaatrecht.
12.4. Indien afzonderlijke bepalingen nietig zijn of door een later optredende omstandigheid hun geldigheid verliezen, blijft de geldigheid der overige bepalingen onverminderd van kracht.


Stand november 2021